หลังคาเหล็กรีดลอน (METALSHEET)

ลอนมาตรฐาน เป็นลอนหลังคาที่มี 5 สันลอนและมีเดินเส้นสองเส้นที่ท้องแผ่น หรือ มี ตะเข็บคู่ เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและสวยงามของแผ่นหลังคาเหล็ก